Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

La regenza grischuna inoltrescha a la confederaziun per incumbensa dal parlament ina iniziativa dal chantun per la planisaziun dal territori. Ultra da quai deliberescha la regenza contribuziuns d'ina vart per mantegnair averturas dal guaud e da l'autra vart per il project "Scola d'art applitgà en la chasa communala a Maiavilla".

La lescha federala davart la planisaziun dal territori duai vegnir adattada
Il chantun Grischun inoltrescha a la confederaziun ina iniziativa dal chantun concernent l'adattaziun da la lescha federala davart la planisaziun dal territori (LPT). Cun quai realisescha la regenza ina incumbensa dal cussegl grond ch'è vegnida inoltrada en la sessiun da december 2015 ed acceptada en la sessiun d'avrigl 2016.
L'iniziativa dal chantun pretenda che la garanzia da possess d'edifizis ordaifer la zona da construcziun en la LPT vegnia extendida. Edifizis dal dretg vegl che na vegnan betg pli duvrads per intents agriculs (uschenumnadas aclas) duain pudair vegnir transfurmads moderadamain per intents d'abitar, tant enavant che lur identitad vegn mantegnida. En il chantun Grischun è il maletg da la cuntrada caracterisà fermamain d'aclas. Sche edifizis duvrads anteriuramain per intents agriculs na servan betg pli a lur intent oriund e na pon betg vegnir duvrads per auters intents, van els en decadenza. Lur proprietarias e proprietaris n'han per regla nagin interess da mantegnair in edifizi che n'als serva betg pli. Tras la pussaivladad da midar l'utilisaziun duain vegnir garantids tant il maletg da la cuntrada sco er il mantegniment da la valur da quests edifizis e stabiliments. Cun l'iniziativa dal chantun duai ultra da quai vegnir cuntanschì che la planisaziun dal territori prendia dapli resguard sin las differenzas fundamentalas dals singuls chantuns.

Incumbensa Crameri concernent edifizis ordaifer la zona da construcziun

Contribuziun d'investiziun per il project "Scola d'art applitgà en la chasa communala a Maiavilla"

La scola spezialisada superiura da la Svizra sidorientala maina en l'avegnir ina scola d'art applitgà a Maiavilla. Per il project "Scola d'art applitgà en la chasa communala a Maiavilla" deliberescha la regenza ina contribuziun d'investiziun da maximalmain 650 000 francs per indrizs d'infrastructura (TI, installaziuns, mobigliar). Resalvada resta l'approvaziun dal credit tras il cussegl grond.
I sa tracta d'in project da cooperaziun tranter la citad da Maiavilla e la scola spezialisada superiura da la Svizra sidorientala. Glieud da professiun e persunas spezialisadas survegnan la pussaivladad d'absolver furmaziuns supplementaras en secturs professiunals da l'avegnir sco architectura d'interiurs, design da products e d'interiurs sco er art figurativ u design da communicaziun. La citad da Maiavilla da sia vart vul promover la vitalitad e la diversitad en il center da la citad, nua che giuven e vegl pon s'inscuntrar. La transfurmaziun da la chasa communala en in center da cumpetenza per l'art applitgà è ina contribuziun impurtanta en chaussa.

9,8 milliuns francs per il mantegniment d'averturas dal guaud
Per reparar vias d'avertura impunda il chantun quest onn var 9,8 milliuns francs. Passa 95 pertschient da quels vegnan utilisads per ils guauds da protecziun, ils quals pon mo vegnir tgirads, sch'igl è avant maun in'avertura adequata. La regenza ha approvà in project collectiv che l'uffizi da guaud e privels da la natira ha elavurà per incumbensa da differentas vischnancas. Cun il project vegnan fatgas en moda decentrala en tut las regiuns dal chantun investiziuns urgentas per mantegnair las averturas necessarias dal guaud. Tut en tut vegnan reparadas vias da guaud e vias da maschinas d'ina lunghezza da 54 kilometers. Uschia vegn meglierada l'avertura da circa 11 380 hectaras guaud.

- -
Exempel: Reparaziun d'ina via a Claustra: Grazia ad ina nova stresa da gera ed ad in mir da crappa da bloc per segirar la scarpa è la via da guaud puspè charrabla en moda segira per transportar laina.

Ordinaziun da sanaziun per duas ovras electricas grischunas
La regenza grischuna ha ordinà per duas ovras electricas da la Repower SA in'obligaziun da sanar l'accessibladad dals peschs. Pertutgadas èn la serra da regulaziun Miralago sco er la tschiffada d'aua Puntalta.
En il chantun Grischun èn 65 obstachels en auas da peschs pervia d'ovras electricas vegnids taxads sco obstachels che ston vegnir sanads. Tut en tut ha la regenza relaschà fin ussa 36 ordinaziuns da sanaziun. La nova lescha federala davart la protecziun da las auas pretenda che l'accessibladad dals peschs vegnia restabilida en ils flums svizzers. Obstachels ch'impedeschan essenzialmain la migraziun dals peschs ston vegnir sanads. Uschia èn ils chantuns obligads tenor lescha da planisar – tar ovras idraulicas existentas – mesiras che las societads d'ovras electricas ston realisar.


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun

Neuer Artikel