Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
En sia ultima sesida ha la regenza grischuna mess en vigur la revisiun parziala da la lescha da taglia. Plinavant ha ella concedì la permissiun per ina scolaziun da maturitad bilingua tudestg/englais a la scola media evangelica Schiers. Ultra da quai ha la regenza renovà l'incarica da prestaziun tranter il chantun e la Caritas Grischun.

Mess en vigur la revisiun parziala da la lescha da taglia
La regenza ha mess en vigur las disposiziuns da la revisiun parziala da la lescha da taglia dals 20 d'october 2015 ed ha revedì las disposiziuns executivas tar la legislaziun da taglia.
Las regulaziuns vegnan per part messas en vigur retroactivamain per il 1. da schaner 2016. Quai vala per disposiziuns che ston en mintga cas vegnir messas en vigur sin questa data sin fundament dal dretg federal u per disposiziuns che n'engrevgeschan betg ils pajataglias. Uschia per exempel per la nova regulaziun da la deducziun dals custs da scolaziun e da furmaziun (da nov pon vegnir deducids er custs da scolaziun fin maximalmain 12 000 francs) u per la basa legala per far scans da las decleraziuns da taglia e per archivar talas en furma electronica. Autras disposiziuns vegnan messas en vigur ensemen cun las regulaziuns da la taglia federala directa per il 1. da schaner 2017 (reglas da surannaziun en il dretg penal fiscal) e per il 1. da schaner 2018 (persunas giuridicas cun intents ideals).
Tras las novaziuns en la lescha da taglia resultan er midadas en las disposiziuns executivas, nua ch'i vegnan surpigliadas cunzunt las tariffas d'amortisaziun cun las amortisaziuns immediatas ch'èn attractivas per l'economia. Plinavant vegnan auzadas las taxas da scussiun a 100 francs per pudair adossar ils custs effectivs a las chaschunadras ed als chaschunaders; l'augment vala a partir dal 1. da fanadur 2016 ed ha er consequenzas per l'ordinaziun da finanzas. Pervia da l'elavuraziun electronica da las decleraziuns da taglia ston plinavant vegnir reglads da nov ils andaments da lavur e las indemnisaziuns tranter il chantun e las vischnancas.

Ulteriuras infurmaziuns: Resumaziun da la revisiun parziala da la lescha da taglia

Introducziun d'ina scolaziun da maturitad bilingua a la scola media evangelica Schiers

La regenza grischuna ha concedì a la scola media evangelica Schiers la permissiun da manar ina scolaziun da maturitad bilingua tudestg/englais. La scolaziun bilingua duai cumenzar l'onn da scola 2016/17. Ils attestats da maturitad bilingua vegnan renconuschids provisoricamain a partir da l'onn da scola 2018/19, e quai cun resalva da la renconuschientscha da la maturitad bilingua tras il departament federal d'economia, furmaziun e retschertga (DEFR) e tras la suprastanza da la conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica (CDEP).
L'ordinaziun davart il gimnasi dals 6 da fanadur 1999 è vegnida suttamessa l'onn 2013 ad ina revisiun parziala. Qua è vegnida stgaffida en il chantun Grischun la basa per introducir en las scolas medias er ina scolaziun da maturitad bilingua cun englais – sper las scolaziuns da maturitad bilingua en las duas linguas chantunalas.

Ordinaziun da sanaziun per diversas ovras electricas grischunas

La regenza grischuna ha ordinà per pliras ovras electricas in'obligaziun da sanar l'accessibladad dals peschs. Pertutgadas èn mintgamai ina tschiffada d'aua da l'Energia alpina, da l'Energia Engiadina, da la vischnanca da Malans e da las Ovras electricas Beiva. En il chantun Grischun hai 153 obstachels en auas da peschs pervia d'ovras electricas, per 65 da quels è vegnì diagnostitgà in basegn da sanaziun.
La nova lescha federala davart la protecziun da las auas pretenda che l'accessibladad dals peschs vegnia restabilida en ils flums svizzers. Obstachels ch'impedeschan essenzialmain la migraziun dals peschs ston vegnir sanads. Uschia èn ils chantuns obligads tenor lescha da planisar – tar ovras idraulicas existentas – mesiras che las societads d'ovras electricas ston realisar.

Ulteriuras infurmaziuns: Uffizi federal d'ambient 

Renovà l'incarica da prestaziun cun la Caritas Grischun

La regenza grischuna ha renovà l'incarica da prestaziun tranter il chantun Grischun e l'uniun Caritas Grischun. Il contract vegn adattà pervia da las grondas midadas da la situaziun en il sectur da la dumonda d'abitaziuns per fugitivas e fugitivs ed en la purschida d'abitaziuns. El è limità fin la fin da december 2018. En il rom da l'incarica da prestaziun vala da nov ina limita da custs da 115 000 francs per onn per ils servetschs da la Caritas Grischun.
La Caritas Grischun tschertga ed intermediescha en il chantun Grischun abitaziuns per persunas cun il status da fugitiv e per persunas admessas provisoricamain ch'èn pli ditg che 7 onns en Svizra. L'onn 2015 ha l'uniun pudì intermediar 47 abitaziuns.


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel